Vedtægter for Foreningen Dansk Poker Union
 
Foreningens navn, hjemsted og formål

§ 1. Foreningens navn er Dansk Poker Union, forkortet DPU
§ 2. Foreningens hjemsted er København
§ 3. Foreningens formål er at fremme og udvikle dansk poker både nationalt og international.
Stk. 2. Dette søges blandt andet ved:
- at arbejde for at spillets regler og etik overholdes.
- at arbejde for at fremme forståelsen for poker som værende et tankespil på lige fod med f.eks. backgammon og skak.
- at arbejde for at lovgivningen tager hensyn til dette.
- at optræde ansvarligt overfor medlemmer med ludomaniproblemer.

Medlemmer

§ 4. Enhver som har tilmeldt sig foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.
Stk. 2. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes fra foreningen.
Stk. 3. Det ekskluderede medlem skal herefter modtage en skriftlig begrundelse for eksklusionen.
Stk. 4. En eksklusion kan ankes til bestyrelsen, der vil behandle anken og afgøre sagen senest 30 dage efter, at klagen er modtaget. Herefter er der ankemulighed til nærmest følgende generalforsamling, hvor suspenderede kan plædere sin sag for den samlede generalforsamling, hvorpå bestyrelsen fremlægger grundlaget for suspensionen, og den suspenderede vil have mulighed for at kommentere dette. Dernæst kan de fremmødte medlemmer stille spørgsmål til bestyrelsen og den suspenderede, inden sagen bliver afgjort af generalforsamlingen ved afstemning med simpelt flertal.

Generalforsamling

§ 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§ 6. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest i marts måned, og indvarsles via e-mail eller almindeligt brev til samtlige medlemmer senest 30 dage før.
Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingenen, bestyrelsens beretning og foreningens årsregnskab.
Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent.
3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
4) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5) Bestyrelsens eventuelle forslag
6) Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Valg af revisorer
9) Eventuelt

Stk. 4. Forslag til behandling på generalforsamlingen under indkomne forslag skal ved navns underskrift tilstiles et bestyrelsesmedlem og være vedkommende i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 5. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som har meldt sig ind inden indkaldelse til generalforsamlingen kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Stk. 6. Et forslag skal sendes til foreningsafstemning, hvis mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det, eller hvis forslaget skønnes at kunne påføre foreningen udgifter på mere end kr. 20.000. På en sådan foreningsafstemning afgøres det, om forslaget vedtages. Generalforsamlingen beslutter desuden, hvordan stemmesedlen skal udformes.
Stk. 7. Der kan kun stemmes om forslag, der er annonceret mindst 10 dage inden generalforsamlingen.
Stk. 8. På generalforsamlingen vælges 2 revisorer for et år af gangen. Revisorerne kan vælges udenfor medlemskredsen.
Stk. 9. Hvis et medlem måtte ønske at afgive stemme til forslag på generalforsamlingen, men dette medlem er forhindret i at deltage, kan der stemmes via brevstemme og kun via brevstemme. For at kunne brevstemme skal bestyrelsen anmodes om dette mindst en uge inden generalforsamlingen, og stemmen skal være bestyrelsen i hænde senest sidste hverdag inden generalforsamlingen.
Stk. 10. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af både referent og dirigent.
Stk. 11. Referat af generalforsamlingen skal

Ekstraordinær generalforsamling

§ 7. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske, hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/4 af foreningens medlemmer ønsker dette.
Stk. 2. Et ønske om ekstraordinær generalforsamling stiles bestyrelsen skriftligt med underskrift fra alle de medlemmer, der måtte have dette ønske.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes med mindst 10 dages varsel ved meddelelse til alle foreningens medlemmer. Dagsorden og oplæg skal udsendes mindst 10 døgn før mødedagen.
Stk. 4. Ved fratrædelse af nogle af de på generalforsamlingen valgte personer, skal de erstattes af andre. Er der ingen suppleanter vælges nye bestyrelsesmedlemmer på en ekstraordinær generalforsamling. Denne regel bortfalder dog, såfremt der er 30 dage eller mindre til en ordinær generalforsamling.
Stk. 5. Er man valgt på en ekstraordinær generalforsamling er man på valg igen ved næste ordinære generalforsamling.
Stk. 6. Referat af en ekstraordinær generalforsamling skal offentliggøres på DPUs hjemmeside senest 14 døgn efter generalforsamlingen.

Ledelse

§ 8. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 1 år af gangen.
Stk. 2. Valgbart er ethvert medlem af foreningen.
Stk. 3. Ved valg til bestyrelsen kan hvert medlem afgive et antal stemmer, der højest svarer til det antal poster, der skal besættes. Der kan kun stemmes én gang på hver kandidat.
Stk. 4. Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær samt en kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
Stk. 6. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
Stk. 7. Formanden har udover almindeligt bestyrelsesarbejde til opgave at være ansvarlig for, at foreningens vedtægter overholdes, og at vedtægtspligtige opgaver udføres korrekt og til tiden.
Stk. 8. Kassereren har udover almindeligt bestyrelsesarbejde til opgave at følge foreningens økonomi og løbende orientere den øvrige bestyrelse om denne.
Stk. 9. Der kan meddeles prokura.
§ 9. Bestyrelsen er underlagt beslutninger truffet på generalforsamlinger og ved foreningsafstemninger.
§ 10. Hvis et bestyrelsesmedlem gentagne gange er udeblevet fra bestyrelsesmøder eller gentagne gange har nægtet at påtage sig forfaldende arbejdsopgaver uden gyldig grund kan vedkommendes bestyrelsespost sættes til omvalg på en ekstraordinær generalforsamling. En sådan ekstraordinær generalforsamling kan kræves af et flertal af bestyrelsen.
§ 11. Bestyrelsen er ulønnet.

Bestyrelsesmøder

§ 12. Bestyrelsesmøder er åbne for foreningens medlemmer og annonceres med mindst en uges varsel på foreningens hjemmeside.
Stk. 2. Referater fra bestyrelsesmøderne skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest en uge efter, at mødet er afholdt, og de skal være tilgængelige på hjemmesiden i mindst 6 måneder efter, at mødet er afholdt.
Stk. 3. Medlemmer af foreningen har ved henvendelse til bestyrelsen krav på at få udleveret en kopi af nye såvel som gamle referater af bestyrelsesmøder.
Stk. 4. Er der tale om eksklusion af et medlem, kan bestyrelsen vælge at afholde et lukket møde omhandlende eksklusionen.
Stk. 5. Medlemmer har taleret på bestyrelsesmøder.

Hæftelse

§ 13. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Regnskabsår

§ 14. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når en eller begge revisorer ønsker det.
Stk. 3. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens 2 revisorer.

Hjemmeside

§ 15. Foreningen har en hjemmeside hvor foreningens aktiviteter offentliggøres.
Stk. 2. Foreningens vedtægter skal være frit tilgængelige på foreningens hjemmeside.
Stk. 3. Der må ikke linkes til pokerudbydere endsige optræde anmeldelser af poker rooms på foreningens hjemmeside.
Stk. 4. Det skal søges at udarbejde en sortliste hvor poker rooms, der ikke optræder ansvarligt overfor spillere, skal listes.
Stk. 5. Der skal fra hjemmesiden optræde en henvisning til dansk center for ludomani eller andet ansvarligt rådgivningsorgan.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

§ 16. Ændring af nærværende vedtægter kan kun ske på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling og kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Stk. 2. Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.
Stk. 3. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling


Opdateret 08. oktober 2006