Dansk Poker Union

Formålet med samarbejdsaftaler mellem Dansk Poker Union og danske pokerklubber er:

 • At Dansk Poker Union (DPU) og danske pokerklubber står sammen i kampen for at få anerkendt poker som en tankesport på linje med skak, bridge og backgammon.
 • At danske klubber ved at indgå samarbejdsaftalen med DPU tilkendegiver deres støtte til unionen, så unionen på vegne af klubberne kan arbejde politisk for pokerens fremme – nationalt såvel som internationalt.
 • At DPU på sigt vil kunne organisere dansk turneringspoker, arrangere danmarksmesterskaber og løbende opdatere ranglister over danske pokerspillere.
 • At DPU bliver en samlende enhed for de danske klubber og hermed løbende arbejder for og udsteder en standardiseret version af spillets regelsæt.
 • At DPU i fremtiden foranstalter diverse uddannelsesaktiviteter indenfor sporten – herunder uddannelse af turneringsledere og dealere.
 • At DPU vil kunne repræsentere Danmark overfor eller ved medlemskab af internationale pokerorganisationer.
 • At klubberne støtter, at DPU som ansvarligt samlende organ, påtager sig øvrige opgaver, der anses for værende af betydning for pokeren i Danmark – herunder opgaver af kulturel og social art.

Samarbejdsaftalen

 1. For at en samarbejdsaftale kan træde i kraft, skal følgende betingelser være opfyldt:
  1. Den enkelte klub skal som sit hovedformål eller væsentligste arbejdsområde have pokeraktiviteter og udvise ansvarlighed og god etik i forhold til klubbens medlemmer og pokerspillet.
  2. En klub skal være organiseret og udøve sin virksomhed på sædvanlig foreningsmæssig vis.
  3. En klub skal bestå af mindst 5 medlemmer.
  4. En klub skal indmeldes med sit samlede medlemstal.
  5. Klubben skal regelmæssigt afholde spilledage og/eller møder med poker som hovedemne forbeholdt klubbens medlemmer.
  6. Der henstilles desuden til, at klubben er indforstået med DPU’s generelle idealer og efterlever disse – se bilag 1 ”DPU Profil”.
  7. Såfremt en fraktion af en forening ønsker at blive optaget med denne pokergruppes medlemmer alene, skal fraktionen være organiseret som en klub med egen ledelse og egne vedtægter og herudover opfylde punkterne a til f.

 2. En klub, der ønsker at indgå i et samarbejde med DPU, sender en anmodning om dette vedlagt klubbens vedtægter til DPU’s bestyrelse, der herefter træffer afgørelse om, hvorvidt et samarbejde kan indledes.

 3. I fald en klub ønsker at bringe dens samarbejdsaftale med DPU til ophør, vil udmeldelsen kunne træde i kraft i det følgende år. DPU skal da have udmeldelsen på skrift senest den 31. december, hvorefter samarbejdet vil være afsluttet fra den 1. januar.

 4. DPU’s forpligtigelser:
  1. At arbejde for samarbejdsaftalens overordnede formål.
  2. Levering af 1 stk. ”Klør 5” pr 10 klubmedlemmer – dog min. 1 blad.
  3. Udsendelse af nyhedsbrev pr e-mail en gang om måneden.
  4. Levering og opdatering af standardregelsæt for No Limit Hold’em turneringer.

 5. Betaling
  1. Der betales samarbejdsgebyr pr. klubmedlem
  2. Gebyret er (pr 1. januar 2006) 35,- pr. klubmedlem
  3. Gebyret for 2006 betales senest d. 1/1 og gælder indtil 31/12 samme år.
  4. Ved indgåelse af samarbejdsaftalen efter d. 1/1 betales gebyr for de resterende måneder i året (årsgebyr/12*resterende måneder).
  5. Der optages nye klubmedlemmer i samarbejdsaftalen en gang om måneden. Betaling for nye klubmedlemmer foregår hver d. 1. i måneden og er gældende for den resterende periode (indtil 31. december). Gebyret for nye klubmedlemmer beregnes på samme måde som klubsamarbejdsgebyret.
  6. Klubben er alene ansvarlig for indbetaling af samarbejdsgebyr, indrapportering af medlemmer og deres data, samt klubmedlemmets eventuelle valg af A eller B medlemskab.
  7. Samarbejdsgebyrer tilbagebetales ikke. Heller ikke hvis flere af den pågældende klubs medlemmer skulle forlade pokerklubben før d. 31. december.

 6. A/B Klubmedlemskaber
  1. Hvis et klubmedlem er medlem af flere klubber, som har indgået samarbejdsaftale med DPU, vælger medlemmet i hvilken af klubberne, denne skal stå som A-medlem. Dermed vil alle andre tilhørsforhold blive betragtet som B-klubmedlemskaber.
  2. Der skal kun betales samarbejdsgebyr for A-klubmedlemmer.
  3. Valg af A-medlemskabsklub gælder for hele perioden, også selvom klubmedlemmet melder sig ud af A-medlemskabsklubben.

 7. Følgende gælder for klubmedlemmer, der er omfattet af DPU’s samarbejdsaftale – medmindre de samtidigt er registreret som alment årsmedlem af DPU:
  1. Klubmedlemmer kan, medmindre der er tale om et eksklusiv-arrangement udelukkende for DPU-medlemmer, mod gebyr deltage i arrangementer afholdt af DPU.
  2. Klubmedlemmer har ikke stemmeret ved generelforsamlinger i DPU.
  3. Ved indmeldelse i DPU får klubmedlemmet en rabat svarende til klubsamarbejdsgebyret, der er fastsat i stk. 5 afs. b.

* Med ’klubmedlem’ menes et medlem af en klub, der er omfattet af DPU’s samarbejdsaftale.

Download som PDF-fil her